Algemene Voorwaarden

1. Afspraken

De student verschijnt op de afgesproken dagen en tijden online. Edutrainers.nl maakt de afspraken duidelijk zichtbaar voor de student. Op de eigen loginpagina van de student staan de afspraken in de persoonlijke agenda vermeld. In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van de afsprakenregistratie geldt de administratie van Edutrainers.nl als beslissend. Verzuim zijdens de student wordt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak gemeld. Afspraken kunnen slechts door de opdrachtgever worden afgezegd, tenzij de student zelf meerderjarig is. Afzeggen kan via telefoon of mail plaatsvinden. Afspraken die niet binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak (om welke reden dan ook) zijn afgezegd worden geacht te zijn gevolgd en worden op basis van het tarief dat geldt voor de betreffende begeleidingsafspraak in rekening gebracht.

2. Aanvullende bepalingen inzake het afzeggen van bijlesafspraken

Afzeggen van afspraken die op maandag vallen:

In geval een lesafspraak op de maandag valt kan de betreffende les tot maandagochtend 10:00 uur via mail of voicemail worden doorgegeven.

3. Aard en doel van de begeleiding

De inhoud en de uitgangspunten van de begeleiding zijn vastgelegd in de website van Edutrainers.nl. De opdrachtgever heeft deze voor aanvang van de begeleiding bekeken. Voor wat betreft de feitelijke inhoud van de begeleiding wordt de inhoud van de website geacht deel uit te maken van deze voorwaarden. Voor zover nodig worden het doel en de inhoud van de begeleiding vastgesteld aan de hand van van voorafgaand aan het in gang zetten van de begeleiding in te stellen hiaten onderzoek of screening (dit afhankelijk van de soort begeleiding). De uitslag van dit onderzoek wordt met de opdrachtgever besproken. Daar waar mogelijk en/of nodig zal het doel en de inhoud van de begeleiding op het persoonlijke gebruikersdeel van de opdrachtgever worden weergegeven.

4. Tarieven

De op de overeenkomst vermelde tarieven zijn met de opdrachtgever overeen gekomen. Andere tarieven zijn niet van toepassing behalve als deze onderling uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Maandtarieven

De maandtarieven zijn berekend op basis van de gemiddelde opkomst van cursisten, gerekend over een schooljaar. In dit gemiddelde zijn uitvaldagen vanwege vakantie, ziekte, schoolactiviteiten berekend. Op basis van dat gemiddelde zijn de maandtarieven tot stand gekomen. Dat maandgemiddelde wordt dus altijd berekend ongeacht de maand en ongeacht of er uitvaldagen wegens vakantie in een maand zitten. Het overeengekomen maandtarief is dus altijd verschuldigd, ongeacht de vraag hoeveel begeleidingsdagen een maand heeft.

Uitzondering hierop vormt de eerste maand: indien de leerling gedurende een maand instroomt worden slechts de resterende dagen volgens het dagtarief in rekening gebracht.

Ook de maand en juli en augustus  worden in de meeste gevallen (indien nodig) op basis van dagtarief berekend.

6. Voorwaarden

Deze voorwaarden worden door aanklikken voldoende in beeld gebracht en opdrachtgever geeft door het aanklikken van “ja” op het inschrijvingsformulier aan deze voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen en zich hiermee akkoord te verklaren.

Het is Edutrainers.nl toegestaan deze voorwaarden tussentijds aan te passen. In voorkomend geval zal Edutrainers.nl de opdrachtgever van de aanpassing in kennis stellen.

7. Verhoging lesgelden

Edutrainers.nl kan de lesgelden tussentijds verhogen. Bij tarief verhogingen worden de op deze overkomst vermelde bedragen automatisch aan deze verhoging aangepast.

In voorkomend geval zal Edutrainers.nl de opdrachtgever van deze wijziging in kennis stellen.

8. Uitsluiting aansprakelijkheid

Edutrainers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende door de student op school te behalen resultaten.

9. Betalingen

Betaling van de kosten voor de begeleiding worden aldus afgerekend:

Begeleiding zoals screenings, bijlessen en dergelijke: deze worden op basis van na calculatie in rekening gebracht.

10. Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst zijdens de opdrachtgever

Er is geen minimale duur aan de begeleidingsovereenkomst verbonden Tussentijdse beëindiging is mogelijk, partijen hoeven hierbij geen opzegtermijn in acht te nemen.

11. Beëindiging begeleiding zijdens Edutrainers.nl

edutrainers kan de begeleiding opschorten dan wel beëindigen indien:

  • de student de afspraken regelmatig niet nakomt
  • de student zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt
  • de student regelmatig in strijd met de regels m.b.t. het gebruik van de website handelt
  • de opdrachtgever in gebreke blijft de lesgelden te voldoen

12. Beroep op toezeggingen medewerkers van Edutrainers.nl

Beroep op toezeggingen van medewerkers van edutrainers kan alleen plaatsvinden indien deze toezeggingen door de medewerkers schriftelijk zijn bevestigd. De medewerkers van Edutrainers.nl zijn geïnstrueerd om toezeggingen prompt schriftelijk te bevestigen. Het doen van een beroep op niet schriftelijk bevestigde toezeggingen is dan ook niet mogelijk en zal dus ook niet worden gehonoreerd.

13. Kosten bij niet tijdige betaling

Indien Edutrainers.nl voor de incasso van niet betaalde lesgelden kosten moet maken dan zullen deze geheel voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht. Deze kosten bedragen altijd 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-

14. Akkoord met privacy reglement

Door aanmelding verklaart de opdrachtgever het privacy reglement van Edutrainers.nl te hebben gelezen en verklaart zich hiermee akkoord.

15. Administratie adres

De opdrachtgever zendt alle correspondentie naar: info@Edutrainers.nl